Hitel szótár

Adókedvezmény

A magánszemély abban az esetben jogosult a lakáscélú hitellel összefüggő adókedvezmény érvényesítésére, ha az általa a lakáscélú kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel/hitelek összege a 15 millió, illetőleg a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg.

Adós

Minden nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki megfelel a banki adósminősítés szabályainak. A hiteligénylő a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik.

Adósnyilvántartás

A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felsz

Adóstárs

Az a személy, aki az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget, és aki lehet pl. az adós házastársa vagy élettársa.

Albetétesítés

Földhivatali eljárás, amely során a társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó alszámot kapnak, ami alapján a lakás beazonosítható. A földhivatal az albetétesítést kérelemre, jogerős használatba vételi engedély alapján kezdi meg. Az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésével.

Állami kamattámogatású jelzáloghitel

Igényelheti minden 18. életévét betöltött kölcsönigénylő, kölcsönadós, vagy kölcsönadósok a jogszabályban meghatározott lakáscélokhoz
 • ha lakás adásvétele esetén nem közeli hozzátartozója, élettársa az eladónak, és e korlátozás alól kivételt csak a nem házastársi, élettársi tulajdonközösség megszüntetése képez,
 • ha lakásépítés, -bővítés, -vásárlás esetén az igénylőknek-adósoknak és ezek házastársának, élettársának, szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, és az egyéb együttköltöző személyeknek jelzáloglevél kamattámogatott és kiegészítő kamattámogatott és egyéb, pl.: törlesztési támogatást élvező lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú kölcsöne nincs,
 • vagy a fennálló kölcsönének visszafizetéséről - a kölcsönszerződés megkötésétől számított - 360 napon belül gondoskodniuk kell,
 • de kivételek e feltételek alól, a szülő és nagyszülő, ha nagykorú gyermekének, unokájának kölcsönügyletében adóstárs vagy adóstárs lesz, és nem szerez tulajdont.

Kamat: új lakás vásárlása esetén 5,3%-tól, használt lakás vásárlása esetén 6,9%-tól + kezelési költség
Futamidő: maximum 35 év
Támogatás időtartama: 20 év
Hitel maximum összege: új lakás vásárlása esetén 15 millió forint, használt lakás vásárlása esetén 5 millió forint.

Új és használt ingatlan vásárlásához, új ingatlan építéséhez, valamint korszerűsítéshez vagy bővítéshez igényelhető. A hitel igénylés alapfeltétele az önerő megléte, és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni/korszerűsíteni/bővíteni kívánt ingatlan piaci értékének a 44-50%-a lehet, vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható).

Annuitás

Annuitás esetén minden törlesztőrészlet megegyezik, így a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet.

Árfolyam

Egy adott deviza/valuta és egy másik deviza/valuta vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett és közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti.

BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer)

Célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát.

A rendszer tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya, csekk) felhasználására irányuló szerződését - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott módon - megszegte.

Olyan adós kerülhet be a rendszerbe, aki hitelszerződésben vállalt kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tett eleget. Az említett feltételek fennállta esetén a szerződésszegő ügyfelek adatai a BAR rendszer adatbankjában rögzítésre kerülhetnek és ettől kezdve a pénzügyi intézmények számára hozzáférhetővé válnak.

E tény egy esetleges későbbi hiteligénylés elbírálásakor, annak elutasításhoz vezethet. A bankok gyakorlata a BAR listásokkal szemben: Jövedelemalapú személyi hitel kérelemkor mindig elutasításra kerülnek. Ingatlan hiteleknél vannak olyan pénzintézetek, amelyek jó adóstárssal elfogadják a listás hiteligénylőket is.

A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat az adós tartozásának megszűnését követően legfeljebb öt évig tarthatja nyilván és kezelheti azzal, hogy adós a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a vele szerződő hiteladat-szolgáltató közvetítésével gyakorolhatja.

Birtokbaadás

Lakásvásárlás esetén általában a teljes vételár kiegyenlítésének időpontjával azonos időpontban kerül sor a lakás birtokba adására. A lakásból az eladónak ki kell jelentkeznie az önkormányzatnál, ott senki más sem maradhat bejelentve. A vevő a birtokbavételtől kezdve jogosult arra, hogy az ingatlant használhassa, viszont a lakás terheinek viselése (közüzemi díjak, közös költség stb.) is az ő feladata lesz ezentúl.

Biztosíték

Az adós kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi ügyfélszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt biztosítékok.

Deviza

A nemzetközi elszámolásokban készpénzt helyettesítő fizetési eszköz gyűjtőneve.

Deviza árfolyam

Valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ára (pl. 1 euró = 270 forint.)

Devizabelföldi

Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. A vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása.

Devizahitel

Olyan jelzálog fedezet mellett nyújtott hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerződésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra, azonban magyar forintban kerül folyósításra és a törlesztést is forintban kell teljesíteni, a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően.

Devizakülföldi

Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és azzal nem is rendelkezhet. A vállalkozás és szervezet, ha a székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldi fióktelepe, a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, a vámszabadterületi társaság, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az vámszabadterületen van.

Dologi adós

Az a személy, aki a hitel visszafizetés biztosítékaként a tulajdonában lévő ingatlant ajánlja fel biztosítékként. Az ingatlanra jelzálogjog lesz ez alapján bejegyezve - jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével.

Életkor

alatti gyermekes házaspárok, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők, stb.

Elidegenítési és terhelési tilalom

Ilyen tilalom esetén a tulajdonjog másra nem ruházható át és az ingatlan nem adható biztosítékul sem (pl. jelzálog tárgyaként). Alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen is. A tilalom jogosultjának hozzájárulásával azonban utólag köthető pl. adásvételi szerződés.

Előleg

A foglalóval ellentétben az előleg nem szerződést biztosító kötelezettségvállalás, hanem előre fizetés, vételár részlet. Bizonyos súllyal bír, de a szerződés meghiúsulása esetén az előleg teljes összege visszajár.

Előtörlesztés

A Ptk. megengedi, hogy a hitelfelvevők minden külön díjazás nélkül a futamidő alatt bármikor visszafizessék az általuk felvett hitel hátralékos tőkerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával, rendszerint meghatározott idő leteltével és különdíj felszámolásával fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.

Elővásárlási jog

Amennyiben az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa a lakást el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (pl. ár, fizetési feltételek stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladó nem a vevővel, hanem a jogosulttal köti meg ugyanolyan feltételekkel. Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával vagy 8-15 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul. Jogszabályon alapul pl. az az eset, ha a föld és a rajta lévő épület tulajdonosai különböző személyek: ebben az esetben a föld tulajdonosát az épületre, az épület tulajdonosát a földre illeti meg elővásárlási jog.

Első ranghelyű zálogjog

Az ingatlan-nyilvántartásban az iratok (pl. bankkal kötött kölcsön- és jelzálog-szerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre a zálogjogok. Ennek a sorrendnek (ún. ranghely) azért van jelentősége, mert ezen rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak (lakáshitel esetén a bankok) az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz abban az esetben, ha az adós ügyfél nem fizeti meg a tartozását. Ez az oka annak, hogy a bankok többnyire tehermentes (amin pl. nincs zálogjog bejegyezve) ingatlant fogadnak csak el az általuk nyújtott hitelek fedezetéül.

Építési költség

A következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, lakásra jutó hányada:
 • a lakás, a lakóépület szerkezetének, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • a lakások rendeltetésszerű használhatósághoz szükséges helyiségeknek, melléképületeknek (tüzelőanyag-tároló, lomkamra stb.), melléképítményeknek (hulladéktartály-tároló, közműpótló építményeknek és berendezések, közmű-becsatlakozás építményei stb.), valamint egyéb építményeknek (lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok) gépkocsitároló építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, a műszaki tervezési költségek,
 • a jogszabály alapján fizetendő út- és közműfejlesztési hozzájárulás,
 • távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • a közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az építmény megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei (tereprendezés, földkiemelés és deponálás),
 • az építmény megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek (épületek, építmények bontása), valamint
 • a telek ára.

Értékbecslés

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) vizsgálata, amely helyszíni szemléből áll, és amelynek végeredményeképpen a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, megindokolva az általa meghatározott értéket.

Esedékesség napja

Az egyedi ügyfélszerződésben meghatározott nap, amikor az adós a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles.

Fedezet

Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.) melyekből a bank nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kintlévősége megtérülhet.

Fedezeti limit

A fedezetként felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön nagysága. A fedezeti limit csak jogszabályi előírások alapján számítható ki.

Fedezetként elfogadható ingatlanok

A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, iroda, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el. A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján a tulajdonos(ok) bejegyzett tulajdonjogának kell szerepelnie, illetve lakás/ház vásárlása esetén az ügyfél tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelme szerepelhet széljegyként.

Állami kezességvállalás a közszféra alkalmazottainak (tanároknak, önkormányzati, egészségügyi, igazságügyi dolgozóknak, stb.) A kedvezményre az jogosult, aki legalább három éve már közalkalmazottként dolgozik.

A garanciavállalás a kamattámogatott hitel jelzáloggal nem biztosított részére szól és azért a hitelfelvevőnek - amíg közalkalmazott - nem kell garanciadíjat fizetnie. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor is megmarad az állami garancia, ám akkor már meg kell fizetni a garanciadíjat. Jogosultak: akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni.

Fiatalok lakáskölcsönéhez kezességvállalás (Fészekrakó program)

A lakáscélú hitelfelvételt kísérő állami garanciavállalás megteremtésének köszönhetően már tíz százalékos önerővel is lehet lakást vásárolni. A 10-20%-os önerő biztosításához más lakástámogatás is felhasználható (pl.: lakásépítési kedvezmény, munkáltatói támogatás, önkormányzati támogatás). Az állami kezességvállalás a lakás hitelfedezeti értékével nem fedezett kölcsönrészre történik.

Igényelhetik: lakással nem rendelkező 30 év alatti házastársak, élettársak, gyermeket egyedül nevelő személyek.

Feltétel, hogy a lakás vételára vagy építési költsége nem haladhatja meg:
Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forint-ot, új lakás esetén a 15 millió forint-ot, (telekár nélkül). Vidéken használt lakás esetén a 8 millió forint-ot, új lakás esetén a 12 millió forint-ot. A nyújtott kölcsön nem haladhatja meg a lakás vételárának 90%-át. A támogatás mértéke a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-t meghaladó kölcsönrészre. Az igényléshez a hitelcélt és a hitelképességet igazolni kell, a családi állapotról pedig nyilatkozni szükséges.

Fiatalok Otthonteremtési Támogatása

35 év alatti, gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és gyermeket egyedül nevelők a fél szocpolt már használt lakás vásárlására is felhasználhatják, a szocpolhoz hasonlóan vissza nem térítendő támogatásként.

A fél szocpolra azok jogosultak, akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni.

A szocpol növekedésének köszönhetően emelkedett a fél szocpol támogatás mértéke is, egygyermekes családok 450 000, a kétgyermekesek 1 200 000, a háromgyermekesek 1 900 000, míg a négygyermekes családok 2 300 000 forintnyi támogatást kapnak lakáscéljaik megvalósításához.

Foglaló

A foglaló a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely a szerződés teljesítését szolgálja azzal, hogy a szerződést megszegő felet valamilyen anyagi hátránnyal sújtja, tehát visszatart a szerződésszegéstől

Folyósítás napja

Az a nap, amely értéknapon a kölcsön (rész)összegével a Hitelező az Ügyfél hiteltartozásának nyilvántartására szolgáló számláját megterheli.

Folyósítási árfolyam

A deviza alapú hitel forintban történő folyósítása esetére, valamint az Üzletszabályzatban, illetve a kölcsönszerződésben meghatározott egyéb esetekben a Hitelező által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztett, valamint a Hitelező internetes honlapján közzétett napi árfolyam.

Folyósítási díj

Folyósítás esetén az Ügyfél folyósítási díjat köteles fizetni az Üzletszabályzat, illetve a Pénzügyi vállalkozás mindenkori Hirdetményében közzétett feltételek szerint. A folyósítási díj a jóváhagyott kölcsönösszegre vetítve kerül felszámításra, megfizetése ingatlanvásárlás célú, vagy hitelkiváltás esetén a folyósításig, egy összegben esedékes, szabadfelhasználás célú kölcsön esetén a kölcsön összegéből kerül levonásra.

Futamidő

A hitel folyósítása és a hitel lejárata között eltelt idő. Rövid lejáratú az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 éven túli hitel.

Gyermek

Gyermek az, aki a 16. életévét még nem töltötte be, vagy már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el. Vagy a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Használatbavételi engedély

A használatbavételi engedélyt az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - kell kérnie. Jogerős használatbavételi engedély hiányában nem szabad használni az építményt.

Haszonélvezeti jog

Jogosultja valaki más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja.

Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amelynek esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít az ingatlanon.

Házastársi vagyonközösség

A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik.

Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.A házastárs különvagyonához tartozik:
 1. a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy,
 2. a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy,
 3. a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, mennyiségű vagyontárgy,
 4. a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.
Az a különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, tizenötévi házassági együttélés után közös vagyonná válik.

Hirdetmény

A lakossági kölcsön kondícióiról szóló, az ügyleti kamatokat, késedelmi kamatot, jutalékokat, egyéb díjakat és az Adóst terhelő egyéb költségeket, az előtörlesztés minimális és maximális összegét, az Üzletszabályzat rendelkezései módosításának közzétételét tartalmazó, a Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint az internetes honlapon közzétett tájékoztató.

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslő által megadott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlant. Összege a hitelintézet által meghatározott forgalmi értéknél kb. 10-20 %-kal alacsonyabb érték.

Értéke egyedi, függ a vizsgált ingatlan állagától, elhelyezkedésétől, típusától, értékesíthetőségétől, minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől stb.

Ez a bank által adható hitel alapja.

Hitelkamat

A hitelkamat a referenciakamat és a KHR-kiegészítő kamat összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra az ügylet és az Ügyfél kockázata, a futamidő, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályok függvényében.

Hozam

Egy befektetés megtérülését jelző szám, amelynek segítségével általában lehetővé válik az összehasonlítás más befektetésekkel. Általában éves szintre számítva és százalékban adja meg, hogy egységnyi befektetés mennyi bevételt hoz az eredeti tőke visszafizetésén felül, de megadható forintban is.

Hozzátartozó

A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező által nyújtott szolgáltatást (a kölcsönt és annak járulékait pl. kamat, kezelési költség stb.) visszakapja.

Ennek elmaradása, azaz a tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan ? meghatározott szabályok szerint ? pénzzé tehető (eladható) és e vételár a tartozás rendezésére fordítható.

Illetékmentesség

Értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület b?vítésével (pl. tet?tér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi érték? új lakás tulajdoni hányadának megvásárlása után nincs illetékfizetési kötelezettség.

Jelzáloghitel

Jelzálog fedezettel folyósított hitel. A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra, mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel általában lehet lakáscélú (pl. vétel, bővítés) vagy szabad felhasználású.

Jelzálogjog

A zálogjog egyik típusa. Jelzálogjog alapításához a zálogszerződés írásba foglalása és a jelzálognak valamely közhitelű nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Ingatlant csak jelzálog útján lehet elzálogosítani. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerűen használhatja, de gondoskodnia kell értékének megőrzéséről.

Jelzálogjog ingatlanon

Ingatlan valamely szerződéses kötelezettség biztosítására biztosítékként való lekötése, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Jelzáloglevél

A jelzáloglevél olyan hosszú lejáratú (leginkább az államkötvényhez hasonlítható) értékpapír, amelyet 6?8-10 évre vagy még többre vásárolnak meg a befektetők, s a biztonságát a hitelek mögött lévő, fedezetként lekötött ingatlanok jelentik.

Kamatperiódus

Az az időszak, amely alatt az ügyfél kölcsönének kamata nem változik. Az ügyfél a hiteldöntést megelőzően választhatja, és a hitel teljes futamideje alatt már nem változtatható meg.

Kamatperiódus fordulónapja

A kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő és a kezdőnappal megegyező naptári nap.

Kamattámogatás

Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.

Kedvezményezett

Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára valamilyen szolgáltatást vagy fizetést teljesíteni fognak.

Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.

Készfizető kezes

Az a személy, aki jövedelmét és vagyonát ajánlja fel a hitel-visszafizetés biztosítékaként. Az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.

Kezdőnap

Az a naptári nap, amelyen a kölcsön első teljes kamatperiódusa kezdődik.

Kezes

Aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. A bank csak készfizető kezességvállalást fogad el. Ekkor a kezes nem követelheti, hogy a bank a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be.

KHR-kiegészítő kamat

A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott Adósok esetén a Hitelező jogosult a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kiegészítő kamat felszámítására az ügyleti kamaton felül.

Kiegészítő állami kamattámogatású jelzáloghitel

Új lakást építő vagy ilyen lakást vásárló, ilyen típusú támogatásban még nem részesült házaspár, gyermekét nevelő személy.

Kamat: 5,3% -tól+ kezelési költség
Futamidő: maximum 35 év ( banktól függően)
Támogatás időtartama: 20 év
Hitel maximum összege: 15 millió forint

Csak új építésű ingatlan vásárlására/építésre vonatkozik. A hiteligénylőnek egy időben több támogatott hitele nem lehet. Az ingatlan értéke - telek hányad nélkül- nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

Az igénybe vevők köre: házaspár vagy gyermeket eltartó személy. A hiteligénylés alapfeltételei az önerő megléte és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni kívánt ingatlan minimum 30%-a lehet, vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható.)

Kondíció

A termék igénybevételével járó feltételek.

Korszerűsítés

Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, ill. belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése.

A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig.

E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni.

A fenti kategóriákba nem tartozó munkálatokra korszerűsítési kölcsön nem nyújtható.

Közalkalmazotti hitel

A kormánydöntés a közalkalmazottak lakáshoz jutását könnyíti meg azzal, hogy kiterjesztette rájuk - valamint a bírósági és ügyészségi dolgozókra - az eddig csak köztisztviselőknek és fegyveres testületek tagjainak járó állami kezességvállalást. A kedvezményre az a személy jogosult, aki legalább három éve már közalkalmazottként dolgozik.

A garanciavállalás a kamattámogatott hitel jelzáloggal nem biztosított részére szól és azért a hitelfelvevőnek - amíg közalkalmazott - nem kell garanciadíjat fizetnie. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor is megmarad az állami garancia, ám akkor már meg kell fizetni a garanciadíjat. A hitel mértéke a hitelbiztosítéki érték 100%-ra terjed ki.

Közeli hozzátartozó

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Közjegyzői okirat

A közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Maga az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet egy ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, mely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalást rögzíti a kölcsönszerződés alapján, és arra is van lehetőség, hogy maga a kölcsönszerződés kerüljön közjegyzői okiratba foglalásra. A kölcsönszerződést a felek közjegyzői okiratba foglalják. Az esetleges nem fizetéskor az ügylet gyorsított lezárását teszi lehetővé, hiszen bírósági eljárás nélkül végrehajthatóságot tesz lehetővé. Díját az ügyfél fizeti.

Köztisztviselői hitel

A köztisztviselők, a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai részére nyújtható kölcsön az Állam készfizető kezességvállalása mellett.

Az állam, a fenti törvények hatálya alá tartozók által lakásépítéshez, vásárláshoz igényelt és a hitelintézet által meghatározott hitelbiztosítéki érték legmagasabb arányát meghaladó kölcsönösszeg különbözetére készfizető kezességet vállal.

A vételár 100%-ig megigényelhető (kiegészítő kamattámogatott hitelnél max. 15 millió forint-ig, használtnál, max. 5 millió forint), önerő nem szükséges. Új és használt lakásra egyaránt igénybe vehető.

Feltételei:
 • határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony
 • legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat
 • nem tölti felmentési, vagy lemondási idejét
 • nem folyik ellene fegyelmi eljárás
 • Amennyiben a közszolgálati jogviszonya megszűnik, a még fennálló állami kezesség után egyszeri kezességvállalási díjat (2%) kell fizetni.
Vonatkozó jogszabályok:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 49/I §-a, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 115/A §-a és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 126/A §-a.

Közvetlen támogatások

A lakásépítési (- vásárlási) kedvezmény, a fiatalok otthonteremtési támogatása, a megelőlegező kölcsön, az akadálymentesítési támogatás és az adó-visszatérítési támogatás, amelyek csak a támogatást igénylők méltányolható lakásigénye kielégítése céljából nyújthatók. A közvetlen támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy az igénylő rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség vagy vételár kiegyenlítésére használja fel. Az igénylő rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatások nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának az eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatással, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.

Lakásbővítés

A lakótér (lakásfunkcióval összefüggő, vízszintes és/vagy függőleges irányú) növelése érdekében építési engedéllyel végzett munka, amely legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez ( toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emelet-ráépítés). A kölcsön céljának megítélésekor az építési hatóság engedélye az irányadó. Ha az engedély új lakás kialakítására vonatkozik, akkor a lakásépítési kölcsön szabályai az érvényesek.

Lakásbővítési kedvezmény (félszocpol)

A meglévő lakás bővítéséhez úgynevezett félszocpol (az egyébként járó támogatás fele) vehető igénybe, amennyiben ennek következtében a meglévő lakás legalább egy szobával bővül.

Speciális szabály érvényesül a két vagy több gyermekes családokra, ők nem csak hozzáépítéshez, emeletráépítéshez, hanem tetőtér beépítéshez is igénybe vehetik a félszocpolt. Nem minősül meglévő lakás bővítésének az átalakítás.

A három vagy többgyermekes családok nemcsak meglévő lakásuk bővítéséhez, hanem nagyobb, használt lakás vásárlásához is igényelhetnek félszocpolt.

A kedvezmény feltételei:
 • az igénylő a (legalább 50%-os arányú) tulajdonában lévő lakását értékesítse,
 • helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, legalább komfortos lakást vásároljon,
 • az értékesített lakás teljes vételárát a nagyobb lakás vásárlására fordítsák.
A félszocpol, másnéven lakásbővítési kedvezmény is egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatás, és bárki igényelheti, akinek eltartott gyermeke van, és még soha nem kapott szocpolt vagy félszocpolt (a szocpolhoz hasonlóan itt is figyelembe veszik azonban az ún. méltányolható lakásigény feltételeit).

A támogatás összege fele a szocpol mértékének, ami azt jelenti, hogy egy gyermek után 450 ezer, a másodikra további 750 ezer forint, a harmadikra további 700 ezer forint kérhető. A félszocpol azonban nem megelőlegezhető támogatás, vagyis csak megszületett gyermek esetén jár.

Lakáscélú felhasználás

Mi minősül lakáscélú felhasználásnak?
 1. a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;
 2. a belföldön fekvő lakótelek tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ha azon a magánszemély, közeli hozzátartozója vagy volt házastársa az említett időtartamon belül lakást épít, építtet;
 3. a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;
 4. a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;
 5. a belföldön fekvő lakás legalább 5 évre szóló szóló haszonélvezetének, használatának vagy bérleti jogának megszerzése;
 6. az idősek otthonában vagy a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli megszerzése (ideértve a térítési díj előre történő megfizetését is).

Lakásépítési kedvezmény (ismertebb nevén szocpol, félszocpol) közös feltételei

Igényelheti az aki,
 • új lakást épít,
 • új lakást vásárol,
 • lakását (a tetőtér beépítés kivételével) legalább egy szobával bővíti,
 • tetőtérben bővít (csak kettő vagy több gyermeket eltartóknál,
 • lakását eladja és helyette nagyobb lakást vásárol (három vagy több gyermeket eltartó családok)
akkor, ha
 • az igénylőnek és a vele együtt költöző családtagjai egyikének sincs egyéb lakástulajdona (kivétel, ha öröklés útján jutottak fél tulajdoni hányadhoz,
 • a lakásigénye a méltányolható lakásigényen belül van (szobaszám, építési átlagköltség,
 • az igénylő a megelőző öt évben eladott lakásának teljes vételárát beforgatta a jelenlegi lakásának építési/vételi árába,
 • A támogatás összege az 1) és 2) esetben a gyermekszámnak megfelelő teljes összeg, míg a 3) 4) 5) esetben pedig az előző összegeknek a fele jár.
Mértéke:
 • egygyermekes családok: 900 000 Ft
 • kétgyermekes családok: 2 400 000 Ft
 • háromgyermekes családok: 3 800 000 Ft
 • négygyermekes családok: 4 600 000 Ft
 • minden további gyermek után: 200 000 Ft
forintnyi támogatást kapnak lakáscéljaik megvalósításához.

A szocpol kedvezmény az építési költségeknek vagy a lakás vételárnak a része, pénzintézetnél lehet igénybe venni. Az eltartott gyermekek "meglétét" az állandó lakhely szerinti önkormányzat jegyzője igazolhatja a bank felé.

Két nagyon fontos dolgot kell még tudni a szocpolról!
 1. A szocpol bár önerőnek számít, a bank nem adja oda, úgymond előre, hanem csak az építkezés ütemezésének, készültségének megfelelően több részletben kerül kifizetésre vagy a jogosultnak, vagy a kivitelezőnek, megállapodás szerint.
 2. Nem lehet csak szocpolból építkezni, mert a költségvetésnek maximum 60%-t fedezheti a szocpol összege.

Lakáskorszerűsítés

A lakás komfortfokozatának növelése céljából
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázhálózat közmű bevezetése, belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
 • központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése.
A felsorolt kategóriákba nem tartozó munkálatokra felújítási kölcsön igényelhető, ezért amennyiben az Ügyfél a korszerűsítést és a felújítást is kölcsönből kívánja finanszírozni, akkor két költségvetés nyújtandó be, és ezeket két külön kölcsönként kell kezelni. (A korszerűsítési kölcsön támogatott, a felújítási kölcsön nem támogatott, de egy ingatlanfedezet szükséges.)

A korszerűsítési költségvetésnek tartalmaznia kell munkanemenkénti bontásban az anyagköltséget és a munkadíjat is, valamint azon munkálatok költségeit is, amelyek a korszerűsítési munkálatok elvégzése következtében váltak szükségessé.(Pl. a lakhatás érdekében elvégzendő helyreállítási munkálatok).

Lakásszerzési kedvezmény

Az adóból visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) a bevétel (vételár) azon része utáni adó, amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a bevétel megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított.

Lakástulajdon

Lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet - a hozzá tartozó kivett területtel együtt - lakástulajdonnak kell tekinteni.

Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak.

Lízing

A lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett, és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja. A lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

Megelőlegező kölcsön (Szocpol)

A lakásépítési kedvezmény megelőlegezésére szolgáló kölcsön, amely max. két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. A 40 év alatti házaspárok igényelhetik az önerő növelése érdekében. Amennyiben a gyermekek nem születnek meg 4 év (egy gyermek) vagy 8 év (két gyermek) alatt, akkor a kedvezmény kamatokkal növelt összegét piaci kamatozású hitelként havi részletekben vissza kell fizetni.

Méltányolható költség

A szocpol igénylésekor kell figyelembe venni a méltányolható építési költséget. A Pénzügyminisztérium által közzétett ? telekárat nem tartalmazó - maximális építési költség, illetve eladási ár, mely függ a regionális elhelyezkedéstől (főváros és vidék), valamint az együttköltözők és a szobák számától (ld. csatolt táblázatban).
Félszobának a 6-12 négyzetméteres szoba, szobának a 12-30 négyzetméteres szoba minősül. Ennél nagyobb alapterületű szoba két szobának számít. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.
Fiatal ? 40 év alatti ?, gyermektelen házaspár esetén két születendő gyermek, egygyermekes házaspár esetén további egy gyermek vehető figyelembe a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál.

Méltányolható lakásigény

A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha:
 • a lakás szobaszáma az igénylő és a vele együttköltöző családtagok száma alapján méltányolható mértéket nem haladja meg (méltányolható szobaszám), és
 • a telekárat nem tartalmazó építési költség/vételár az ugyanolyan szobaszámú lakások Gazdasági Minisztérium által közzétett építési átlagköltséget nem haladja meg (méltányolható költség).
Tehát:
Ha 2 gyermekükkel egy újonnan épült lakásba szeretnének költözni a fővárosban, akkor maximum egy 4 szobás 24.500.000 Ft-os ingatlan megvásárlásához járnak a közvetlen támogatások.

Méltányolható szobaszám

1-2 személy esetén min.1 és max.3 lakószoba
3 személy esetén min.1,5 és max.3,5 lakószoba
Eltartott 30 000 személyenként
4 személy esetén min.2 és max.4 lakószoba

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

Három, vagy több gyermeket nevelő család esetében, minden további személy esetében egy szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

Együttlakó, gyermektelen fiatal házaspár esetén a méltányolható lakásigény szerinti szobaszám meghatározásakor 4 személyt kell figyelembe venni. Egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy gyermekkel lehet számolni, tehát a méltányolható lakásigény szerinti szobaszám meghatározásakor 4 személyt lehet figyelembe venni.

Minimálbéres finanszírozás

Már az igazolt nettó minimálbérre (legalább három hónap munkaviszonyra) folyósítanak hitelt, akár 15 millió forintig.

Önrész

Az ingatlan vételárának a bankkölcsönön felüli része.

Piaci Lakáshitelek

Lakáscélra bárki, aki elmúlt 18 éves igényelheti.

Felhasználható:
 • használt és új ingatlan vásárlására,
 • (új lakás, ház, /hétvégi ház, üdülő, garázs) ingatlan építésére,
 • meglévő lakása, /háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, hitelkiváltásra, valamint
 • lakáscsere esetén a meglévő lakásingatlan értékesítéséig, de legfeljebb 2 évre áthidaló hitelként az új lakás/ház vételárának kiegyenlítésére.
Kamat: 4,13%-tól (EURÓ-ban) 3,36%-tól (CHF-ban) 13,33%-tól (HUF-ban) + kezelési költség
Futamidő: maximum 20 év
Támogatás: nincs
Hitel maximum összege: a megvásárolni kívánt ingatlan értékétől és az ügyfél fizetőképességétől függ.

Felhasználható az állami kamattámogatásos hitel céljaira, hitelkiváltásra, továbbá a lakás megvásárlásának átmeneti finanszírozására nyújt megoldást azon időtartam alatt, amíg az ügyfél a régi lakóingatlanát értékesíti.

A devizaalapú hitel előnye az alacsony kamatszint mellett, hogy jóval egyszerűbb az igénybevételi eljárás, ráadásul a felvett összeg szabadon felhasználható lakásvásárláson kívül felújításra, vagy akár áthidaló kölcsönre is. Másik lehetőség a hitel kiegészítés, hiszen jelenleg a használt lakás vásárlására igénybe vehető legnagyobb összeg ötmillió forint az államilag támogatott kölcsön esetén.

Referencia kamat

Irányadó kamat.

Rendelkezésre tartási időszak

Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az Ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Saját erő

A banki finanszírozáson kívüli források, így minden pénzeszköz, amely a bankkölcsönökön felül szükséges a hitelcél eléréséhez. Építkezésnél minden fizikai munka, beépített anyag.

Ide tartoznak a vissza nem térítendő állami támogatások is! (szocpol, félszocpol, fiatalok otthonteremtési támogatása, megelőlegező kölcsön).

Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Azoknak az Ügyfeleknek nyújt megoldást, akik vagy nem tudnak jövedelmet igazolni, vagy nem kívánják a hitelcélt megjelölni.

Kamatszint: 6,9%-tól (Euróban), 5%-tól (CHF-ban) 18,25%-tól (HUF-ban) + kezelési költség
Futamidő: maximum 20 év (banktól függ)
Támogatás: nincs

Hitel maximum értéke: a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékétől valamint az ügyfél fizetőképességétől függ.

Nem feltétlenül kell jövedelmet igazolni. A hitelösszeg a fedezetül szolgáló ingatlan likvid értékének akár 60%-a lehet.

Szabad rendelkezésű kárösszeg

Amennyiben a biztosító társaság által teljesítendő kártérítés összege egy káresemény miatt a szabad rendelkezésű kárösszeget nem haladja meg, akkor a vagyonbiztosításból származó kártérítés összegével az Ügyfél jogosult rendelkezni, de annak összegét köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgy helyreállítására fordítani. Tehát ezen összeg alatt a biztosító az ügyfélnek utalja a kártérítést, és az ügyfél végzi a helyreállítási munkálatokat (majd ezt igazolja a bank felé).

Széljegy

A tulajdoni lap tartalmát érintő kérelem esetén a beadvány iktató számát a benyújtás napján a tulajdoni lapra rávezetik, ezzel széljegy kerül a tulajdoni lapra (a tulajdoni lap tetején találhatjuk meg, ha van). A széljegy tájékoztat arról, hogy az eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés sorrendjét, azaz az ügy rangsorát is. Egyszerre több széljegy, vagyis elintézetlen beadvány is lehet a tulajdoni lapon.

Személyi jövedelemadó kedvezmény

A lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó kedvezmények. Az adókedvezmény alapja a lakáscélú felhasználásra felvett hitel adósaként (adóstársaként) szereplő magánszemély által az adóévben a tőke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként megfizetett, a hitelintézet által igazolt összeg.

A hitelszerződésnek is lakáscélúnak kell lennie, azaz a jövőben a kedvezményt nem lehet igénybe venni szabad felhasználású hitel (pl. személyi kölcsön) után abban az esetben sem, ha a magánszemély azt ténylegesen lakáscélra használta fel.

Az adókedvezmény a hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka (max 120 ezer forint) lehet, ha teljesültek a szükséges feltételek.

SZJA kedvezmény

Lakáshitel személyi jövedelemadó kedvezménye

Az új lakásokhoz 15 millió forint hitelig, míg a használt lakások vásárlásához, felújításához kapcsolódó hitelhez 10 millió forintig jár adókedvezmény. Új lakáshoz kapott hitelnél az éves törlesztőrészlet 40 százaléka, használt lakásnál vagy lakásbővítésnél, felújításnál 30 százaléka, de maximum évi 120 ezer forint igényelhető vissza.

Az adózó jövedelmi viszonyai is befolyásolják a kedvezményt: csak évi 3,4 millió forintos jövedelemig jár a teljes adó-visszaigénylési lehetőség, 4 millió forintig fokozatosan eltűnik, e fölött pedig egyáltalán nem vehető igénybe. Másként alakul a jövedelemkorlát, ha az adóévben az adós házastársa vagy élettársa legalább hat hónapig gyesen van: ebben az esetben 4,4 millió forint jövedelmig lehet érvényesíteni a teljes adókedvezményt, s 5 millió forint a felső határ. További feltétel, hogy a gyesen lévő szülő a hitelszerződés szerinti ingatlan tulajdonostársa és egyben a kedvezményt érvényesítő adós adóstársa is legyen.

Az igénybevehtő adókedvezmény fokozatosan csökken 3,4 millió forint jövedelem felett. A kiszámított adókedvezményt csökkenteni kell a 3,4 millió forint feletti (vagy gyesen lévő adóstárs esetén 4,4 millió forint) jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.

Érvényesítési idő

Nem korlátlan ideig vehető igénybe adókedvezmény, hanem csak a hitel felvételének évében és további négy évig. Azok a gyermekes családok, akik nem jogosultak szocpolra (mert például nem új lakást vesznek vagy építenek, vagy nagyobb lakásba költöznek, de nincs három gyermekük), gyermekenként további egy évig igénybe vehetik a kedvezményt, ha a gyermek után családi pótlékra jogosultak. Például az a család, ahol két gyermek van és használt lakás vásárlásához vettek fel hitelt, hét évig jogosult adókedvezményre.

Kedvezmény csak egy adósnak, egy hitelre, egy ingatlan után

Az adókedvezményt nem lehet megosztani, egy hitel után az adóstársak közül csak az egyikük érvényesítheti azt. Továbbá csak egy önálló ingatlan és egy hitelszerződés után vehető igénybe adókedvezmény. Az adóbevallásban (vagy hatósági adómegállapítás esetén az adóhatóságnak tett nyilatkozatában) fel kell tüntetni azt a települést, ahol az ingatlan található, az ingatlan helyrajzi számát, valamint ha van adóstárs, akkor valamennyi adóstárs adóazonosító számát. További szabály, hogy a hitelintézet igazolást állít ki az adókedvezményre jogosító törlesztőrészletről - ennek az igazolásnak is tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Nem mindegy ki veszi igénybe az adókedvezményt, érdemes odafigyelni arra, hogy a lakáshitelt úgy vegyék fel, hogy legyen adóstárs az a házastárs (élettárs) is, akinek 4 millió forintnál kevesebb az éves jövedelme, s ő érvényesítse a kedvezményt - ehhez nem szükséges, hogy tulajdonrésze is legyen az ingatlanban. (A tulajdonostársi minőség csak a gyesen lévők esetén követelmény a magasabb jövedelemkorlát érvényesíthetőségéhez.)

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) egy százalékos értékkel megmutatja, hogy az adott hitel az összes felmerülő díjjal, kamattal együtt mekkora költségekkel jár a teljes hitel függvényében. Azt mondja meg, hogy mekkora (kamatot) fizet a kölcsönfelvevő valójában (a névleges kamat, a kezelési költség, a hitelbírálati díj és egyéb más költségek figyelembe vételével) a folyósított kölcsön összegéért.

Azt, hogy egy bank hitele drágább vagy olcsóbb egy másik bank hitelénél, azt a kamat önmagában még nem mutatja meg!

A Teljes Hiteldíj Mutatót eredetileg a fogyasztási hitelek (áruhitelek, személyi kölcsönök) összehasonlíthatósága érdekében került bevezetésre. A pontos THM értéket csak a pontos futamidő és hitelösszeg ismeretében lehet meghatározni. Ezért a bankok termékeikre egy meglehetősen széles sávban adják meg a lehetséges THM-értékeket.

Sajnos a THM sem mindent tudó, bár valóban jó összehasonlítási lehetőség, de főleg a lakáshitelek esetében a kezelési költség számításának módját, vagy a ma oly gyakori devizahitelek kockázatát nem mutathatja meg.

Tőketörlesztés

A felvett hitelösszeg banknak történő visszafizetése. Nem tartalmazza a kamatot és kezelési költséget, amelyet a hitel használatáért fizetünk.

Törlesztési árfolyam

Az Üzletszabályzatban, illetve a kölcsönszerződésben meghatározott kivételektől eltekintve a deviza alapú hitel alapján az Adóst terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott és elszámolt fizetési kötelezettség forintban történő megfizetésének esetére, a megfizetés napjára a Hitelező által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben kihelyezett, valamint a Hitelező internetes honlapján közzétett napi árfolyam.

Törlesztőrészlet

A felvett hitel után fizetendő kamat, tőketörlesztés és kezelési költség együttes, időszakonkénti esedékességgel megállapított összege.

Tulajdoni lap

Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan - nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait.

Tulajdonjog fenntartása

Abban az esetben fordul elő, amikor a vevő még nem fizette ki a teljes vételárat, és ennek megtörténtéig az eladó az adásvételi szerződésben fenntartja magának a tulajdonjogot, ami azt jelenti, hogy ennek időtartama alatt a vevő nem adhatja tovább az ingatlant egy újabb vevőnek, és nem is terhelheti meg azt. Amikor a vételár kiegyenlítése megtörténik, külön okiratban kell a tulajdonjog-bejegyzéshez az eladónak hozzájárulnia.

Lehetőség van arra, hogy a tulajdonjog fenntartásával történt eladás tényét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék, ami azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére bejegyzik, hogy az eladó az érintett ingatlant eladta, de a tulajdonjogát a vételár hiánytalan megfizetésééig fenntartotta. Ez a bejegyzés harmadik személyek, így a bankok részére is közhitelesen tanúsítja az eladás megtörténtét.

Türelmi idő

A hitelfelvételtől számított azon időszak, amely alatt még nem kell a tőke törlesztését megkezdeni.

Ügyféllimit

A maximálisan nyújtható hitel/kölcsön nagysága, melyet a Pénzügyi vállalkozás a hitelminősítés alapján határoz meg.

Ügyleti év

Azon időszak, mely a hitel/kölcsön kezdőnapjától vagy fordulónapjától kezdődik és az azt követő fordulónapig tart. Az első ügyleti év eltér ettől, mert a szerződéskötéstől, illetve ha a szerződéskötéssel egyidejűleg a kölcsön nem kerül folyósításra, a folyósítás napjától indul és a kölcsön kezdőnapját követő 12. hónap 15. napjáig tart.

Ügyleti kamat

A Hitelező által, a szerződésben megjelölt referencia kamatláb és a kamatfelár együttes mértéke alapján képzett mindenkor érvényes kamat mértékét jelenti éves százalékos formában kifejezve. Számítása napi kamatszámítással történik.

Ügyvédi letéti igazolás

Ügyvéd vagy ügyvédi iroda által kiállított igazolás, mely bizonyítja, hogy a hitelcél szerinti ingatlan eladói az ügyvédnél vagy ügyvédi irodánál letevőként letétbe helyezték az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló nyilatkozatukat, mely alkalmas arra, hogy a vevők tulajdonjogát az illetékes földhivatal bejegyezze.

Új lakás

A lakástulajdon a használatbavételi engedély kiadását követő első megvásárlásig új lakásnak minősül. Ha a lakást a használatbavételi engedély kiadását követően az építésre jogosult vállalkozótól cégjegyzék, illetve vállalkozói igazolvány alapján a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó vásárolja meg, akkor második megvásárlásig minősíthető új lakásnak.

Változó kamatozású

A hitel/kölcsönszerződés megkötésekor a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a hitel/kölcsön kamatozása változó, a Pénzügyi vállalkozás jogosult a kamat mértékét kamatperiódusonként változtatni a jogszabályi előírások betartása mellett. A kamat mértékét általában a piaci kamatok változása, illetve a Pénzügyi vállalkozás üzletpolitikája befolyásolja.

Vételi árfolyam

Azon árfolyam, melyen a Pénzügyi vállalkozás Ügyfelétől devizát/valutát vesz forint ellenében.

Zálogjogosult

Ha a hitelintézet által nyújtott kölcsön fedezeteként ingatlant terhel jelzálogjog, akkor a hitelintézet zálogjogosultnak minősül.

Zálogkötelezett

Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képező ingatlant ajánlja fel biztosítékként.

Az ingatlanra jelzálogjog lesz ez alapján bejegyezve.

Jelentése megegyezik a dologi adós jelentésével.